Изпълнение на инжекционни микропилоти по системата на хидроразлив с цел укрепване на земната основа на съществуващи вече изградени сгради или на строителството на нови такива.

Геостабил ООД проучва, проектира и изпълнява специални технологии за извършване на:

заздравяване на земната основа преди и след извършване на архитектурно-строителни работи;
инжекционни микропилоти (висящи и опорни) изграждани в режим на хидроразрив;
укрепване подови плочи,строени върху неуплътнени насипи;
подземно градско и минно строителство в сложни инженерногеоложки и хидрогеоложки условия;
инжекционни противофилтрационни завеси;
водонепропускливи прегради;

ТЕХНОЛОГИЯ

Създадената от Геостабил ООД технология за укрепване на земната основа с инжекционни микропилоти изграждани в режим на хидроразрив има широко приложение в строителството

Технологията осигурява:

нормална работа в стеснени пространства и трудно достъпни участъци, характерни за населени места;
минимално влияе върху експлоатацията на обекта, като максимално се съвместява с режима на производствения процес и не изисква неговото спиране;
не нарушава равновесието на земната основа;
не създава сеизмични натоварвания;