ЗА ФИРМАТА

Геостабил ООД проучва, проектира и изпълнява специални технологии за извършване на:

заздравяване на земната основа преди и след извършване на архитектурно-строителни работи;
инжекционни микропилоти (висящи и опорни) изграждани в режим на хидроразрив;
укрепване подови плочи,строени върху неуплътнени насипи;
подземно градско и минно строителство в сложни инженерногеоложки и хидрогеоложки условия;
инжекционни противофилтрационни завеси;
водонепропускливи прегради;
укрепване на свлачища и срутища;
укрепване частни къщи и вили;
хидроизолация на подземни съоръжения, плувни басейни, водни резервоари и други, за които НИЕ имаме квалификацирани специалисти и работници, машини и съоръжения за извършване на посочените видове работи.

От създаването си до сега Геостабил има изпълнени над двеста и петдесет обекта в страната в минното, хидротехническото, подземното и надземно градско строителство, в които успешно са приложени различни технологии от широката гама на специалните методи. Същите са допълнително разработени и адаптирани за условията (инженерногеоложки, хидрогеоложки и технически) в България и усъвършенствани от специалистите на фирмата.